fbpx

Egyetemi docens

Teljes munkaidő Újállásom Itt: Oktatás / Képzés Elküldés emailben
 • Megosztom:

Információk

 • Végzettség Főiskola
 • Tapasztalat 2-3 év
 • Munkarend Általános munkarend
 • Nyelvismeret Angol

Állás leírása

Debreceni Egyetem

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszertechnológiai Tanszékre

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részvétel a GYTK és ÁOK által koordinált tantárgyak oktatásában, magyar és angol nyelven. Biokémia kurrikulum szakmai koordinációja a Gyógyszerésztudományi Karon. Kutatólaboratórium szakmai vezetése (kutatócsoport vezető). Részvétel hazai és nemzetközi pályázatok megírásában vezető kutatóként és társpályázóként. PhD hallgatók és MSc/BSc hallgatók témavezetése. Kutatási eredmények rendszeres közlése nemzetközi és hazai folyóiratokban, az eredmények disszeminációja nemzetközi és hazai konferenciákon.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem,
 • egy a szakmájában hasznosítható idegen nyelvből középfokú (B2) szintű, komplex típusú, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga
 • tudományos fokozat
 • tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területén elmélyült, nemzetközi szakirodalmi tájékozottság
 • átfogó tananyagformáló és ismeretátadó készség, alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának irányítására, új tantárgyak programjának kialakítására
 • önálló tudományos eredmények, s ezekről folyamatos, az adott szakterületen kiemelkedőnek elismert publikációk
 • képesség idegen nyelven szabad előadás tartására, illetve vitában való részvételre
 • oktatásban szerzett szakmai tapasztalat
 • végzés után legalább 10 éves tényleges szakmai gyakorlat
 • folyamatos és magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven a gyógyszerész-és szakgyógyszerész képzésben
 • kötelező tanterven kívüli oktatói tevékenység
 • a szakma mélyreható ismerete, emellett további szakmai és tudományos specializáció
 • önálló szakmai profil
 • alkalmasság PhD témavezetésre, kurzusok tartására
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • kutatócsoport vezetői tapasztalat
 • RStudio informatikai rendszer ismerete
 • angol nyelvből felsőfokú (C1) szintű, komplex típusú, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó személyi adatait, lakcímét; tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegen nyelv tudását; szakmai, tudományos munkáját, terveit; hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét
 • részletes szakmai önéletrajz
 • végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, habilitációs oklevelet (ha rendelkezik vele), idegennyelvtudást igazoló okiratok hitelesített másolatait (belső pályázó esetén az okiratok hitelesítését a kabinetfőnök főigazgató végezheti)
 • fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke
 • külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul
 • minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 15.

 

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4002 Debrecen Pf: 400. DE GYTK Dékáni Hivatal). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/24-23/2021., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 31.

Készségek