Általános Szerződési Feltételek

Alap információk

1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „Szerződés”) célja, hogy részletesen szabályozza a Sisa József egyéni vállalkozó (székhely: 3418. Szentistván, Arany János utca 44.; EV. nyilv.szám:35421890; adószám: : 66493738-1-25) mint szolgáltató (a továbbiakban „Szolgáltató”) által nyújtott online álláshirdető és álláskereső motor szolgáltatás nyújtására vonatkozó feltételeket, továbbá a Szolgáltató és a szolgáltatás megrendelője, azaz az álláshirdető (a továbbiakban a „Megrendelő”) között létrejövő jogviszonyt, a Felek kötelezettségeit és jogait, továbbá a Szolgáltató által működtetett rendszert, illetve a szolgáltatást nem Megrendelőként használó ügyfelek, azaz az álláskeresők (a továbbiakban „Ügyfél”) jogait és kötelezettségeit.

Szolgáltató adatai
Szolgáltató neve: Sisa József egyéni vállalkozó
Szolgáltató székhelye: 3418. Szentistván, Arany János utca 44
Szolgáltató adószáma: 66493738-1-25
EV. nyilv.szám: 35421890
Képviseletére jogosult: Sisa József
Szolgáltató honlapjának címe: www.ujallasom.hu
E-mail elérhetőség: ugyfelszolgalat@ujallasom.hu
Munkaidő: Hétfőtől – Péntekig, 09:00 – 17:00 óráig

2. Alapfogalmak

2.1 Díjtáblázat: A Szolgáltató által felszámítható díjakat, költségeket tartalmazó táblázat, amely az alábbi oldalon érhető el: Díjtáblázat.

2.2 Megrendelő: A fogalom az 1. pontban került meghatározásra.

2.3 Megrendelő-azonosító: Olyan egyedileg meghatározott User ID, és vagy választott név, amely alapján a Szolgáltató a Megrendelőt saját rendszerében nyilvántartja.

2.4 Szolgáltatás: A Szolgáltató által a jelen Szerződés keretei között – akár a Megrendelő, akár az Ügyfél részére – nyújtott valamennyi szolgáltatás.

2.5 Szolgáltató Honlapja: www.ujallasom.hu

2.6 Ügyfél: A fogalom az 1. pontban került meghatározásra.

2.7 Ügyfél-azonosító: Olyan egyedileg meghatározott User ID, és vagy választott név, amely alapján a Szolgáltató az Ügyfelet saját rendszerében nyilvántartja.

3. Az Szerződés-ben nem szabályozott kérdésekre, illetőleg a Szolgáltató tevékenységére a vonatkozó, mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások és rendelkezések az irányadóak.

4. Az Szerződés nyilvánosságra hozatala és módosítása

4.1 A Megrendelő, illetve az Ügyfél a Szolgáltató Honlapjára történő regisztrációval elfogadja az Szerződés-et, ezzel a Felek közötti jogviszony létrejön. A Megrendelő, illetve az Ügyfél az Szerződés elfogadásakor egyben tudomásul veszi azt is, hogy az Szerződés feltételeit a Szolgáltató jogosult a későbbiekben részben vagy egészben egyoldalúan módosítani. A módosított Szerződés-et a Szolgáltató a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 7 (hét) nappal a Szolgáltató Honlapján köteles nyilvánosságra hozni.

4.2 A Szolgáltató jogosult az Szerződés egyoldalú módosítására különösen azon esetekben, amikor azt a gazdasági körülményekben vagy a Szolgáltatás biztosításával kapcsolatos körülményekben beállt változások, így különösen a Szolgáltatás fejlesztése iránti piaci igények, a Szolgáltatásra, vagy a Szolgáltató működésére vonatkozó lényeges feltételek változásai ezt indokolják. Az Szerződés módosítása a Megrendelő, illetve az Ügyfél által elfogadottnak minősül, ha az Szerződés módosítás hatályba lépését követően a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi. A mindenkor hatályos, illetve a korábbi időszakokban hatályos Szerződés megtekinthető a Szolgáltató Honlapján.

5. Az Szerződés hatálya

5.1 Az Szerződés és annak mindenkori módosítása az azokban megjelölt időpontban, de legkorábban a 4.1. pont szerinti nyilvánosságra hozatalt követő 7. (hetedik) napon lép hatályba. Az Szerződés mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Szolgáltatást nyújtja. Jelen Szerződés hatálya kiterjed az Megrendelőre, a Szolgáltatóra, valamint az Ügyfélre.

2. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA
1. Szolgáltató jelen Szerződés keretében speciális online álláshirdető és álláskeresési portált működtet és ennek keretében az alábbi szolgáltatást nyújtja:

1.1 A Szolgáltatás keretében Szolgáltató olyan online rendszert működtet, amelyben a Megrendelőnek a Megrendelőnél mint munkáltatónál, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony megbízójánál/megrendelőjénél elvárt, és az állás betöltéséhez szükséges képességek és képzettségek, valamint az álláshirdetéshez kapcsolódó egyéb körülmények részletes rögzítésére van lehetősége az álláshirdetések feltöltése során.

1.2 Ezzel párhuzamosan az álláskereső Ügyfél a díjmentes regisztráció során saját profilt alakít ki, amelyen alapvető információkat adhat meg magáról, (beleértve “Teljes név”, “E-mail cím”, “Születési dátum”, “Cím”, “Telefonszám”, “Social profilok linkjei”, valamint “Rövid bemutatkozás”, ezen felül az Ügyfél kitöltheti díjmentesen “Önéletrajz feltöltése” részre kattintva saját Önéletrajzát, Önéletrajzait, ahol jelölheti képességeit, képzettségeit, nyelvismereteit, tapasztalatait, keresett karrier pozíciót, és egyéb releváns adatokat.

1.3 Szolgáltató az általa működtetett www.ujallasom.hu oldalon (a továbbiakban „Weboldal”) a keresési szűrők segítségével a Megrendelők által feltöltött álláshirdetéseket, valamint az Ügyfelek által feltöltött Önéletrajzokat lehet szűrni, hogy az Ügyfél a számára leginkább keresett álláshirdetést találja meg, s a Megrendelő a számára leginkább kecsegtető munkavállalót találja meg. Azaz a Szolgáltatás keretében a Szolgáltató egy köztes szerepet játszik a Megrendelő és az Ügyfél között, hogy minél hamarabb egymásra találjanak.

1.4 A keresések során találatok az Ügyfelek számára az adott Megrendelő álláshirdetését teljes egészében elérhetővé teszi, míg a Megrendelő részére egy csökkentett információtartalmú találatot jelenít meg. A csökkentett információ az alábbi adatokat nem tartalmazza: [Elérhetőségi adatok].

1.5 Ügyfeleknek a találatok megjelenésekor lehetőségük van az adott álláshirdetésre jelentkezni a találathoz kapcsolódóan megjelenő „Jelentkezem erre” gombra kattintva. A gombra kattintva a felugró ablakban van lehetőség az adott hirdetésre jelentkezni az alábbiak szerint..:

a, az Ügyfél amennyiben még nem regisztrált oldalunkon kitöltheti az alap űrlapot, amely az alábbiakat tartalmazza:[Teljes Név, E-mail, Üzenet/Kísérőlevél, valamint csatolhatja elkészített (pdf, doc, docx formátumú) önéletrajzát.
b, az Ügyfél amennyiben már regisztrált oldalunkon kitöltheti a jelentkezés során a nem regisztrált ügyfelekre is vonatkozó alap űrlap részt, valamint csatolhatja az oldalunkra feltöltött (kitöltött) Önéletrajzát is.
A jelentkezéssel Ügyfél automatikusan hozzájárul, hogy a Megrendelő az Ügyfél által feltöltött valamennyi adatot, az Ügyfél teljes profilját megismerje, és az adatokat az álláshirdetéssel kapcsolatban, a szükséges mértékben kezelje.

1.6 Az Ügyfél jelentkezése a Megrendelőnél megjelenített “Jelentkezők ” résznél jelzésre kerül, azaz a Megrendelő oldalán megjelenik, hogy az adott Ügyfél az álláshirdetésre jelentkezett.

1.7 Megrendelőnek a – részére megjelenített Jelentkezők – találatok közül a találat – Díj megfizetése alapján lehetővé váló – megnyitásával lehetősége van az adott Ügyfélre vonatkozó teljes – az Ügyfél által feltöltött adatokat, képességeket, képzettséget, elérhetőséget tartalmazó – profil megtekintésére. A Szolgáltatás keretében Megrendelőnek kizárólag azon Ügyfelekre vonatkozó találatok megnyitására van lehetősége, akik az adott álláshirdetésre az II/1.5. pontban foglaltak szerint jelentkeztek.

1.8 Megrendelő az Ügyfél profil adatait kizárólag saját működési körében, az álláshirdetési céllal összefüggésben használhatja fel, azokat az Ügyfél előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem hozza nyilvánosságra, vagy harmadik személynek nem szolgáltatja ki, harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé.

A fentiekben rögzített Szolgáltatás technikai részleteit, valamint a regisztráció pontos menetét az Szerződés 2. sz. Melléklete tartalmazza.

2. Szolgáltató a fentiekben kifejtetteken túl az alábbi részlet-szolgáltatásokat nyújtja:

2.1 Folyamatosan fejlődő és bővülő űrlap a képességek, képzettségek, illetve egyéb adatok megadásának támogatására.

2.2 A megadott adatlapok, profilok szerkeszthetőségének biztosítása.

3. Szolgáltató az álláshirdetéseket a feltöltéstől számított 14-30 (tizennégy-harminc) napig jeleníti meg a Szolgáltató Honlapján a választott csomagtól függően. 14-30 (tizennégy-harminc) nap elteltét követően, feltéve, hogy az álláshirdetés meghosszabbítása iránt Megrendelő a rendszer által biztosított módon nem intézkedik, Szolgáltató az álláshirdetést inaktív státuszba állítja. Az álláshirdetést a Megrendelő bármikor aktiválhatja, illetőleg annak inaktiválására, valamint törlésére maga is jogosult. Az álláshirdetés Megrendelő – vagy az Szerződés-ben meghatározottak szerint Szolgáltató – általi törlése esetén Szolgáltató az álláshirdetést törölt státusszal tárolja tovább adatbázisában.

4. Regisztráció nélkül igénybe vehető szolgáltatások

4.1 Az Ügyfél regisztráció nélkül böngészhet a bárki számára hozzáférhető, nyilvános álláshirdetések között, illetve akár jelentkezhet is az adott álláshirdetésre.

4.2 Az Ügyfél továbbá megismerheti a Szolgáltató Honlapján regisztráció nélkül is hozzáférhető információkat, tájékoztatásokat.

A REGISZTRÁCIÓ MENETE ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK
1. Az Ügyfél regisztrációja

1.1. Az Ügyfél a regisztráció során köteles megadni saját e-mail címét (amely az Ügyfél azonosítását szolgálja a későbbiekben) és az e-mail címhez tartozó jelszót. Amennyiben az adott e-mail címről már történt regisztráció, úgy ezt a rendszer jelzi és az Ügyfél köteles más e-mail címet megadni. Ügyfél köteles jelszavát titokban tartani, az Ügyféli jelszavának illetéktelen személyek általi – Szolgáltató felróható magatartásától független – megszerzéséért a Szolgáltató nem felelős.

1.2. Ügyfél csak a jelen Szerződés-ben foglalt feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása esetén, az elfogadást követően jogosult regisztrálni a Szolgáltató Honlapján. Az elfogadást a megfelelő check boxok kipipálásával kell jelezni.

1.3. Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben 14. életévét nem töltötte be, úgy kizárólag törvényes képviselője regisztrálhatja, amennyiben 14. életévét betöltötte, de 18. életévét még nem töltötte be, úgy regisztrációjához törvényes képviselője hozzájáruló nyilatkozatára van szükség. Fentieknek megfelelően Ügyfél a regisztrációt megelőzően köteles nyilatkozni életkoráról. E körben bővebben lásd az Adatvédelmi Szabályzat vonatkozó rendelkezéseit.

1.4. A regisztráció csak a megadott e-mail címre küldött értesítés megerősítését követően válik aktívvá, ezért fontos, hogy az Ügyfél a saját valós e-mail címét adja meg, amelyhez az Ügyfél hozzáféréssel rendelkezik.

1.5. Regisztrációt követően létrejön az Ügyfél saját Ügyfél profilja, amelyben Ügyfél az alább tevékenységeket végezheti el, és részletezett módon tárolhatja el adatait.

1.5.1. Feltöltheti a profilját az alábbi adatokkal:

1.5.1.1. Teljes név
1.5.1.2. Email
1.5.1.3. Születési dátum
1.5.1.4. Cím
1.5.1.5. Telefonszám
1.5.1.6. Social profilok linkjei (Facebbok, Twitter, instagram, stb)
1.5.1.7. Rövid bemutatkozás

1.5.2 Feltöltheti és módosíthatja Önéletrajzát az alábbi adatokkal:

1.5.2.1. Önéletrajz címe
1.5.2.2. Nyelvismeret
1.5.2.3. Legmagasabb iskolai végzettség
1.5.2.4. Szakmai tapasztalat
1.5.2.5. Álláskategória
1.5.2.6. Keresett pozíció
1.5.2.7. Település
1.5.2.8. Képet magáról
1.5.2.9. Szakmai összefoglaló
1.5.2.10. Ezek jellemzőek rám
1.5.2.11. Iskolai végzettségek
1.5.2.12. Előző munkahelyek
1.5.2.13. Főbb készségek/Képességek

2. Ügyfél profil és Önéletrajz szabályai

2.1. A regisztráció folyamán létrejött Ügyfél profilban Ügyfél valós adatokat köteles megadni, s a megadott adatok hitelességéért ő a felelős.

2.2. Ügyfél a profiljában kizárólag saját személyével kapcsolatos adatokat adhat meg, és kizárólag saját magáról készült fényképet tölthet fel. Ügyfél felelős az általa megadott adatok pontosságáért, valósságáért és aktualitásáért. Ügyfél továbbá szavatol azért, hogy az általa feltöltött adatok és fényképek más személy vagy társaság személyiségi, szerzői, vagy egyéb oltalom alatt álló jogát nem sértik, és nem korlátozzák. Ügyfél a fentiek megsértéséből eredő minden kárért felelős, akár a Szolgáltató, akár harmadik személyek irányában.

2.3. Ügyféli Önéletrajz státuszai

Az Ügyfél jogosult személyes Önéletrajzának állapotát bármikor megváltoztatni az alábbiak szerint

2.3.1. Aktív státusz: ebben az esetben az Ügyfél által feltöltött adatok hozzáférhetőek a Megrendelők számára.

Ügyfél tudomásul veszi és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait aktív státusz esetén előre meg nem határozható megrendelői (munkaadói) személyi kör számára a Szolgáltató elérhetővé tegye. Tekintettel a Szolgáltatás jellegére és céljára, az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a személyes adatai hozzáférhetőek lesznek a regisztrációkor, vagy az önéletrajz és egyéb adatok feltöltésekor még nem nem meghatározható megrendelői (munkaadói) kör számára, akik munkaerőigényük kielégítése céljából adatbázis hozzáférés szolgáltatást vesznek igénybe a Szolgáltatótól. E körben részletesen lásd az Adatvédelmi Szabályzat vonatkozó rendelkezéseit.

Más Ügyfelek (azaz álláskeresők), továbbá a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban nem álló munkaadók az Ügyfél azonosítására is alkalmas adataihoz akkor sem férhetnek hozzá, ha az Ügyfél státusza aktív.

2.3.2. Passzív státusz: ebben az esetben az Ügyfél által feltöltött adatok sem más Ügyfelek, sem Megrendelők nem hozzáférhetők, nem kereshetőek és nem láthatóak.

2.3.3. Törölt státusz: Ügyfél bármikor jogosult érvényes regisztrációját törölni. 3. Csak a regisztrált, Ügyfél profillal rendelkező Ügyfélnek van lehetősége az oldalon meghirdetett állásokra jelentkezni.

4. A Szolgáltató a regisztrált Ügyfélnek a megadott e-mail címre a Szolgáltatás újdonságairól, illetőleg a Szolgáltatást érintő információkról tájékoztató e-maileket küldhet, melyhez az Ügyfél a regisztrációval hozzájárul. Az Ügyfél ugyanakkor bármikor jelezheti e-mail, fax vagy postai úton, hogy a továbbiakban nem kíván tájékoztatás kapni a Szolgáltatás újdonságairól, a Szolgáltatást érintő információkról.

5. Az Ügyfél a regisztrációval automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott elérhetőségeken a Megrendelők állásajánlataikkal kapcsolatban őt közvetlenül felkeressék, vele a kapcsolatot közvetlenül felvegyék.

4. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1. Szolgáltató a regisztrált Megrendelők számára köteles a Szolgáltatást megfelelő színvonalon biztosítani, és a Szolgáltatás ellenértékeként jogosult a Megrendelő által fizetendő díjra.

2. Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik a Megrendelő, illetve az Ügyfél által szolgáltatott adatok, információk, feltöltött álláshirdetések, anyagok tartalmáért, valósságáért, illetve a Megrendelő és az Ügyfél bármely jogcselekményéért vagy mulasztásáért, továbbá nem vállal kötelezettséget a Megrendelő vagy az Ügyfél által feltöltött adatok, információk, fényképek ellenőrzésére, kijavítására, illetve eltávolítására. Szolgáltató fenntartja azonban a jogot az adott Megrendelő vagy Ügyfél profiljának, vagy regisztrációjának törlésére, amennyiben bebizonyosodik, hogy az adott Megrendelő vagy az Ügyfél valótlan adatot adott meg.

3. Szolgáltató egyebekben is jogosult a Megrendelő által feltölteni kívánt, vagy feltöltött álláshirdetések, illetve az Ügyfelek által feltölteni kívánt, vagy feltöltött adatlapok, önéletrajzok tartalmát bármikor ellenőrizni, azzal, hogy a Megrendelő által feltölteni kívánt álláshirdetést főszabály szerint 24 ( huszonnégy) órán belül ellenőrzi. Amennyiben az adott álláshirdetés, vagy az Ügyfél adatlapjának tartalma a jogszabályokkal ellentétes, erkölcsileg megkérdőjelezhető, megtévesztő, vagy a Szolgáltató megítélése szerint bármely más okból a Szolgáltató Honlapján történő megjelenése nem elfogadható, abban az esetben Szolgáltató jogosult az álláshirdetés feltöltését, illetve az Ügyfél adatlapjának, profiljának, vagy azok egyes tartalmi elemeinek feltöltését megtagadni, valamint a már feltöltött álláshirdetést, adatlapot, profilt, vagy azok egyes tartalmi elemeit a Szolgáltató Honlapjáról törölni, illetőleg döntése szerint a Megrendelő vagy az Ügyfél regisztrációját törölni. Szolgáltató köteles a Megrendelőt, illetve az Ügyfelet a feltöltés megtagadásáról, vagy a törlésről értesíteni, azzal azonban, hogy döntését indokolni nem köteles.

4. Szolgáltató egyebekben is bármikor – különösen valamely rendeltetésellenes felhasználás gyanúja vagy bebizonyosodása esetén – jogosult bármely Ügyfél profilját és regisztrációját törölni, amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint az adott Ügyfél a Szolgáltató rendszerét, illetve az általa elérhető szolgáltatás-elemeket nem rendeltetésszerűen használja.

5. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek vis maior, vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, illetve az olyan károkért, amelyek a Megrendelő vagy az Ügyfél érdekkörében, vagy a Szerződésben vagy az Szerződés-ben foglalt feltételek Megrendelő vagy az Ügyfél általi be nem tartásának, illetve késedelmes teljesítésének eredményeként következtek be. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás minőségéért akkor sem, ha a Megrendelő, illetve az Ügyfél a Szolgáltatást nem rendeltetésszerűen használja.

6. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Megrendelőt vagy az Ügyfelet amiatt érik, mert a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságát visszavonják, vagy úgy módosítják, hogy ennek következtében ettől az időponttól kezdve nem tud eleget tenni a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek. Ebben az esetben az adott Szolgáltatás nyújtása megszűnik az erről szóló határozatban megjelölt időpontban.

7. A Szolgáltató nem felel a Szolgáltatás nyújtása érdekében esetleg közreműködő harmadik személy érdekkörében – a rendes működésből, vagy a működés során esetlegesen előálló mulasztásból – a Megrendelőt vagy az Ügyfelet a Szolgáltatás igénybevétele során ért károkért, valamint a fenti harmadik személyek által nyújtott szolgáltatások (pl. internet kapcsolat, banki kapcsolat, stb.) elérhetőségi színvonaláért. A Megrendelő és az Ügyfél kártérítési igényét közvetlenül a kárt okozó harmadik személlyel szemben jogosult és köteles érvényesíteni.

8. Tekintettel arra, hogy az Ügyfél a rendszerbe térítésmentesen regisztrálhat, illetve a rendszer által az Ügyfélnek biztosított szolgáltatás-elemeket térítésmentesen veheti igénybe, a Szolgáltató egyebekben sem tartozik semmilyen felelősséggel Ügyfél irányában akár a szolgáltatás elérhetősége vagy minősége vonatkozásában, továbbá az Ügyféllel szemben a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben mentesül bármiféle kártérítési kötelezettsége alól.

9. Tilos az Ügyfelek által elérhető Szolgáltatásokat üzleti célra igénybe venni. Tilos a Szolgáltatások olyan módon történő igénybevétele, amely veszélyeztetheti a Szolgáltató Honlapjának biztonságos vagy rendeltetésszerű működését.

10. Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy Szolgáltató nem vállal olyan kötelezettséget, hogy számára állást, avagy munkaerőt kereső személyekkel történő kapcsolatfelvételt biztosít. Ezért a Szolgáltató semmilyen tekintetben nem felelős azért, ha az Ügyfél a Szolgáltató Honlapján elérhető szolgáltatások igénybevétele ellenére nem talál állást.

11. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Megrendelővel nem áll semmilyen képviselői, ügynöki avagy meghatalmazotti viszonyban. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely az Ügyfelet a Szolgáltató Honlapján elérhető szolgáltatás kapcsán, vagy annak segítségével történő álláskeresés, állásra jelentkezés vagy munkaviszonyba lépés következményeként érhet. Amennyiben egy Megrendelővel (munkaadóval) az Ügyfél munkaszerződést köt vagy egyéb módon munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít, azt a Szolgáltató közvetítői szerepvállalása nélkül teszi. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel semmilyen, a Megrendelő (munkaadó) által az Ügyfélnek tett ígéretért, sem pedig a munkaszerződés vagy egyéb szerződés feltételeinek betartásáért.

12. Megrendelő és Ügyfél egyaránt tudomásul veszi, hogy (személyes/cég) adatainak a Szolgáltató Honlapján, annak adatbázisában történő elhelyezése nem biztosít számára semmilyen szerzői jogot az adatbázissal kapcsolatosan. Azonban a jelen Szerződés-ben foglalt feltételek szerint jogosult az adatbázisban elhelyezett (személyes/cég) adatait módosítani, kiegészíteni, frissíteni vagy törölni.

13. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltató Honlapján elérhető Szolgáltatásait bármikor előzetes értesítés nélkül módosítani, vagy a Szolgáltatást megszüntetni.

14. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Megrendelőt, illetve az Ügyfelet, vagy a Szolgáltatást más módon igénybe vevőt, vagy igénybe venni kívánó személyeket (jelen pontban együtt a „Használók”) ért alábbi okból bekövetkezett károk miatt sem:

14.1. a Használók a Szerződésben foglaltakat nem vagy nem szerződésszerűen tartják be; 14.2. a Használók mulasztást követnek el, vagy tévedésben vannak; 14.3. a Szolgáltatónak fel nem róható okból a Szolgáltatás igénybevétele meghiúsul, vagy nem megfelelően történik meg; 14.4. a Szolgáltató a jelen Szerződés feltételeit egyoldalúan módosítja; és/vagy 14.5. egyéb személyek a Megrendelő vagy az Ügyfél terhére a Szolgáltatással kapcsolatos visszaélést követnek el.

15. Ügyfélszolgálat

15.1. A Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatos igények kielégítése, hibabejelentés, illetőleg a Megrendelők és Ügyfelek megfelelő tájékoztatása, valamint a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos információk rendelkezésre bocsátásával, a megfelelő tájékoztatás és tanácsadás biztosítása érdekében elektronikus (e-mail) ügyfélszolgálatot működtet.

15.2. A Megrendelő és az Ügyfél a Szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltató ügyfélszolgálatának e-mailben jelentheti be. A Szolgáltató elektronikus ügyfélszolgálatának levelezési címe: ugyfelszolgalat@allas.hu.

15.3. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben kivizsgálja, és a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő módon tájékoztatja a Megrendelőt vagy az Ügyfelet. A Szolgáltató a bejelentésekről, panaszokról és a kivizsgált eseményekről nyilvántartást vezet.

15.4. A Szolgáltató a Megrendelő által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt ésszerű határidőn belül intézkedik.

16. Tájékoztatás

16.1. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt és az Ügyfelet a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos valamennyi lényeges körülményről, így különösen annak módosításáról, a Szolgáltatás területi bővítéséről, az új szolgáltatásokról, azok használatáról, a díjakról és azok változásáról.

16.2. A Szolgáltató a jelen Szerződés rendelkezéseivel kapcsolatos, vagy egyéb, a Megrendelőt vagy Ügyfelet érintő tájékoztatást közzéteszi a Szolgáltató Honlapján.

16.3. A Szolgáltató a jelen Szerződés rendelkezéseivel kapcsolatos, vagy egyéb, a Megrendelőt vagy Ügyfelet érintő tájékoztatást joghatályosan a Megrendelő vagy az Ügyfél telefonszámára küldött üzenetben, illetve e-mailben is elküldheti.

5. A MEGRENDELŐ ÉS AZ ÜGYFÉL JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1. A Megrendelő a Szolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltató által kiadott Díjtáblázatban illetve Szolgáltatási Csomag táblázatban meghatározott díj (a továbbiakban „Díj”) fizetésére köteles.

2. Megrendelő az első álláshirdetés feltöltésekor köteles a Szolgáltatási Csomag táblázatban feltüntetett valamely – a táblázatban meghatározott mennyiségű megtekintést tartalmazó – szolgáltatási csomag megvásárlására, vagy a Szolgáltatóval egyeztetett egyedi szerződés megkötésére.

3. A megvásárolt Szolgáltatási Csomagban elérhető megtekintések kimerítését követően, vagy már közben a Megrendelő újabb csomagot vásárolhat, vagy kiegészítheti jelenlegi csomagját, például +1 db hirdetés feladásával.

4. A Díj megfizetése

4.1. A Díjat minden esetben előre kell megfizetni.

4.2. A Díj megfizetése banki átutalás, és vagy paypal rendszeren keresztül történik, az arra vonatkozó szerződéses feltételek szerint, amely jogviszonynak a Szolgáltató nem része, a fizetési művelet lebonyolítása kapcsán Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

4.3. Szolgáltatási Csomag vásárlása esetén Megrendelő az ellenértéket választása szerint a banki átutalás, és vagy paypal rendszer használati útján teljesítheti. Az átutalás választása esetén Megrendelő elektronikus levélben kap egy díjbekérőt a megvásárolt csomag összegéről, amely összeget a díjbekérőben szereplő adatok szerint, a Megrendelő ott megjelölt bankszámlájára történő átutalással kell teljesíteni.

4.4. Szolgáltató minden esetben – szolgáltatási csomag ellenértékének megfizetése, egyedi letöltés ellenértékének megfizetése, stb. esetén – a Díj bankszámláján történő jóváírását követően állít ki számlát, amelyet Megrendelő a Szolgáltató Honlapján elérhető felhasználói profiljából tölthet le, elektronikus levélben kap meg.

4.5. A Díjak minden esetben a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírással minősülnek teljesítettnek.

5. A Megrendelő álláshirdetése a kiválasztott szolgáltatási csomag ellenértékének kiegyenlítését – egyedi szerződés esetén a szerződés megkötését – követően jelenik meg a Szolgáltató Honlapján. Későbbi szolgáltatási csomagvásárlás, vagy jelenlegi csomag kibővítése esetén az adott csomagban elérhető megtekintések, kreditek csak a Díj kiegyenlítését követően válnak elérhetővé Megrendelő számára.

6. A Megrendelő, az Ügyfél és a Szolgáltató az Szerződés-ből eredő szerződéses kapcsolatuk során kötelesek egymással együttműködni.

7. A Megrendelő és az Ügyfél egyaránt szavatolják, hogy a Szolgáltató Honlapjára nem töltenek fel és nem kísérelnek meg feltölteni jogszabállyal ellentétes, a közmegítélés szerint erkölcsileg elfogadhatatlan, vagy egyébként valótlan adatokat.

8. Megrendelő lehetőség szerint ésszerű határidőn belül törli azon álláshirdetéseit, amelyek valamely okból (pl. a pozíció betöltése okán) már nem aktuálisak.

9. Megrendelő és Ügyfél kártérítési felelősséggel tartozik a jelen Szerződés-t sértő bármely felhasználásból eredő kárért.

6. A JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE
1. Megszűnik a jogviszony a Megrendelő vagy az Ügyfél halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, valamint a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével.

2. Megszűnik a jogviszony a regisztráció törlésével, azzal, hogy a Felek, illetve az Ügyfél felelőssége a megszűnésig terjedő időszak alatt tanúsított magatartásáért, cselekményeiért a megszűnéstől függetlenül fennmarad, illetve Felek, illetve az Ügyfél a megszűnést követően is kötelesek titoktartási kötelezettségüknek eleget tenni.

7. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Szellemi tulajdon

1.1. A Szolgáltató Honlapja, illetőleg az azon található valamennyi szellemi alkotás (pl.: annak grafikai elemei, arculata, elrendezése), illetve az azon található minden tartalom (így különösen a Szolgáltató Honlapján elhelyezett álláshirdetések és önéletrajzok összessége mint adatbázis) a Szolgáltató Honlapján elérhető formában, valamint a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatást működtető szoftver és informatikai rendszer a Szolgáltató tulajdona, azok bármilyen módon történő felhasználására kizárólag a Szolgáltató előzetes engedélyével, illetve a jelen Szerződésben meghatározottak szerint, a jelen Szerződés keretei között kerülhet sor. A jelen pont szerinti szellemi alkotások jogszabályi oltalom alatt állnak, azok felhasználása polgári és büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

1.2 A Szolgáltató Honlapja teljes egészében, szerzői jogvédelem alatt áll, abból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt nyilvánosságra hozni – ideértve a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételt – tilos.

1.3 Tilos a Szolgáltató Honlapjának tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével újraközvetíteni, még változatlan formában is.

1.4 Az ujallasom.hu domain név, valamint a Szolgáltató neve szerzői jogi védelemben, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – hivatkozás kivételével – kizárólag a Szolgáltató előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

2. A Szolgáltató és a Megrendelő arra törekszik, hogy a közöttük fennálló jogviszonyból eredő jogvitákat egymás érdekeinek mindenkori figyelembevételével peres út igénybevétele nélkül rendezzék. Természetes személy Megrendelő jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulni. Ennek hiányában a békéltető testület illetékességét a jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg (Budapesti Békéltető Testület; postai címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.). Amennyiben a vita békés rendezése a felek között nem vezet eredményre, a Szolgáltató és a Megrendelő a közöttük felmerülő valamennyi jogvita rendezésére alávetik magukat – járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyben – a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

3. Az Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

4. A Szolgáltató az Szerződést a Szolgáltató Honlapján közzéteszi.

5. Amennyiben az Szerződés eltérően nem rendelkezik, a Szolgáltató az Szerződés -el összefüggő bármely értesítését jogosult a Megrendelő vagy az Ügyfél által megadott, Szolgáltató által rögzített bármely elérhetőségre (lakcím, székhely, e-mail cím, telefonszám) joghatályosan megküldeni. Amennyiben Megrendelő vagy Ügyfél elérhetőségében változás következik be, úgy a Megrendelő vagy az Ügyfél köteles a változást átvezetni. Mindaddig, amíg a Megrendelő vagy az Ügyfél adatváltozást nem jelent be a Szolgáltatónak, a Szolgáltatónál rögzített címre megküldött értesítések kézbesítettnek tekintendők. A Szolgáltató az Szerződés -ben történt változásokról a Megrendelőt és az Ügyfelet Szolgáltató Honlapján történő közzététel útján értesíti, egyebekben az I/4. pontban foglaltak szerint.

Hirdetési árak, csomagok
A mindenkor hatályos árainkat az alábbi linkre kattintva érheti el..: Áraink
A feltüntetett árak bruttó árak az esetleges Áfá-t tartalmazzák.

A közölt állások tartalmáért Sisa József e.v., mint az ujallasom.hu üzemeltetője nem vállal felelősséget, a megjelenő hirdetések tartalmáért a hirdetést feladó cég a felelős. Konkrét állásajánlatokkal kapcsolatos kérdésekben kérjük a hirdetést feladó cégeket keressék.

Új munkahelyet, vagy munkaerőt keres?
Szeretné mindezt a lehetőséget, akár ingyen?
Az újállásom.hu a legjobb választás lehet akkor az Ön számára.
Ingyen feltöltheti Önéletrajzát!
Ingyen adhat fel álláshirdetést nálunk.

Hírlevél